31 December 2023 Add expertise tag Add service tag Add country tag
Corporate Tax Services Company Formation Services Accounting & Corporate Secretarial Services Payroll & HR services Global Mobility Services Corporate compliance Transfer Pricing Services Corporate Structuring Transfer Pricing International Tax Planning Mergers & Acquisitions International labor and cross border assignments Payroll & HR International accounting Tax compliance

Glossary of important terms used in the Dutch Income Tax Act 2001

Glossary of important terms used in the Dutch Income Tax Act 2001

 TERM IN ENGLISH TERM IN DUTCH
Accelerated Depreciation  Vervroegde afschrijving 
Accumulated Income  Verzamelinkomen
Act of the Education Allowances  Wet op de studiefinanciering
Act Work and Income for the Capacity to Work  Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen or “WIA”
Additional Assessment  Navorderingsaanslag
Advance Tax Refund  Voorlopige teruggaaf
Alimony  Allimentatie 
Allowance Uitkering
Amount of Exempt Equity  Heffingsvrij vermogen
Annual Income Statement Jaaropgaaf
Annuity Periodieke uitkering
Appeal Procedure Beroepsprocedure
Assessment  Belastingaanslag
At arm’s length principle Beginsel van zakelijkheid 
Beneficial Ownership Uiteindelijk gerechtigde
Business  Onderneming 
Carry Back of Losses Achterwaartse verliesverrekening 
Carry Forward of Losses Voorwaartse verliesverrekening
Chain Liability Act  Wet Keten Aansprakelijkheid or “WKA”
Chamber of Commerce Kamer van Koophandel en Fabrieken
Child Allowance  Kinderbijslag
Child Support  Kinderalimentatie 
Citizenship Service Number  Burger Service Nummer or “BSN”
Closed CV  Open commanditaire vennootschap 
Collection Interest  Invorderingsrente
Collective Unlimited Partnership  Vennootschap onder firma or "VOF"
Commitment Fee  Bereidstellingsprovisie
Commuting Woon-werkverkeer
Company Car  Auto van de zaak 
Conserving Assessment  Conserverende aanslag
Construction Interest  Bouwrente
Continuing Labor Bonus  Doorwerkbonus
Convention for the Avoidance of Double Taxation Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting 
Co-operating Partner Deduction  Meewerkaftrek
Co-operation  Coöperatie
Corporation  Vennootschap 
Cost Equalization Reserve Kostenegalisatiereserve
Cost Reimbursement Onkostenvergoeding 
Cultural Fund Cultureel fonds 
Decree Confirming the Fiscal Qualification of Income  Verklaring arbeidsrelatie or “VAR”
Decree for Municipality Taxes in which the Value of Real Estate is Certified  WOZ-beschikking
Deduction for Research and Development Activities  Aftrek speur- en ontwikkelingswerk or S & O aftrek
Deemed Residence Status Fictieve binnenlandse belastingplicht
Demerger  Splitsing
Direct Venture Capital Investment Directe beleggingen in durfkapitaal
Disability Allowances Arbeidsongeschiktheidsuitkering
Dividend Withholding Tax  Dividendbelasting
Dividend Withholding Tax Act 1965 Wet op de dividendbelasting 1965
Dutch Income Tax Act 2001 Wet Inkomstenbelasting 2001 
Dutch Personal Income Tax  Nederlandse inkomstenbelasting
Dutch Tax Regulation for the Kingdom of the Netherlands Belastingregegeling voor het Koninkrijk 
Dutch Unilateral Rules for the Avoidance of Double taxation Eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting 
Dutch North Sea Noordzeewinningsgebied
Economic Employer Principle Materieel werkgeverschap 
Elderly Rebate  Ouderenkorting
Employee Social Insurance Laws  Werknemersverzekeringen
Employment Dienstbetrekking 
Entrepreneurs Deduction Ondernemersaftrek
Ex-Officio Assessment Ambtshalve aanslag
Extension for Payment  Uitstel van betaling 
Fictive Non-Resident Status Fictieve buitenlandse belastingplicht
Final Assessment  Definitieve aanslag
Fiscal Old Age Reserve  Fiscale oudedagsreserve or “FOR”
Foreing Source Income  Buitenlands inkomen
Fringe benefits Extralegale voordelen
General Act on Special Health Costs  Algemene wet bijzondere ziektekosten or “AWBZ” 
General Levy Rebate  Algemene heffingskorting
General Old Age Act  Algemene ouderdomswet or “AOW”
General Partner  Vennoot met onbeperkte aansprakelijkheid of "Behererend vennoot" 
General Partner  Beherend vennoot 
General Widows/ Widower and Orphans Act  Algemene nabestaandenwet or “Anw”
Generally Accepted Accounting Principles Nederlandse maatstaven voor de jaarekening 
Gift Tax  Schenkbelasting
Government Allowance Sociale zekerheidsuitkering
Green Fund Groen fonds
Green Investments  Groene beleggingen
Green Project  Groen Project
Health Care Act  Zorgverzekeringswet or “ZVW”
Hourly Criterion  Urencriterium
Income Dependent Combination Rebate  Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Income Exemption Belastingvrijstelling van inkomen
Income from a Private Business Inkomsten uit een eenmanszaak 
Income from an Entrepreneurship Inkomsten uit onderneming 
Income from Employment Inkomsten uit arbeid 
Income from Labor and Main Residence  Inkomsten uit arbeid en eigen woning 
Income from Savings and Investments  Inkomsten uit sparen en beleggen 
Income from Substantial Shareholding  Inkomsten uit aanmerkelijk belang 
Income in Kind  Inkomsten in natura 
Income Tax  Inkomstenbelasting
Income Tax Return  Aangifte Inkomstenbelasting 
Income Tax Return Form Aangiftebiljet Inkomstenbelasting
Income-dependent Health Insurance Contribution  Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet or “bijdrage ZVW”
Indirect Venture Capital Investments  Indirecte beleggingen in durfkapitaal
Inheritance Tax  Erfbelasting
Interest for Extention Uitstelrente
Investment Deduction Investeringsaftrek
Kansspelbelasting Kansspelbelasting
Labor Disability Act  Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering or “WAO” 
Labor Rebate  Arbeidskorting
Law on Monuments 1988  Monumenten Wet 1988
Law on Valuation Real Estate  Wet Waardering Onroerende Zaken or “WOZ”
Lending In Liability Act  Wet Inlenersaansprakelijkheid
Life Support Payments  Uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Limited Partner  Vennoot met Beperkte Aansprakelijkheid of "Stille vennoot" 
Limited Partnership  Samenwerkingsverband met beperkte aansprakelijkheid (Commanditaire Vennootschap "CV")
Liquidation Deduction  Stakingsaftrek 
Main Residence  Eigen woning 
Main Residence Forfait Eigen woning forfait
Maintenance Obligation Onderhoudsverplichting 
Merger Fusie
Ministry of Education, Culture and Science Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap or "OCW"
Mortgage Interest  Hypotheekrente
Mutual Fund  Fonds voor gemene rekening
National Social Insurance Laws  Volksverzekeringen 
National Mortgage Guarantee  Nationale Hypotheek Garantie 
National Social Insurance Contributions  Volksverzekeringen
Nature Conservation Act  Natuurschoonwet
Negative Expenses for Annuities  Negatieve uitgaven voor inkomensvoorziening
Non-resident Taxpayers Buitenlands belastingplichtigen
Objection Procedure Bezwaarprocedure
OECD Model Income Tax Convention OESO modelverdrag 
Old Age Allowance  Ouderentoeslag
Open CV  Besloten commanditaire vennootschap 
Other income which requires a certain level of Labor  Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
Parental Leave Ouderschapsverlof
Parental Leave Rebate  Ouderschapsverlofkorting
Partial non-resident Taxpayer Status Fictieve buitenlandse belastingplicht 
Partnership Samenwerkingsverband (maatschap, VOF of CV)
Pension Pensioen
Periodical Lease Payments  Erfpachtscanon
Permanent Establishment Vaste inrichting 
Permanent Representative  Vaste vertegenwoordiger 
Personal Allowances and Deductions Persoonsgebonden aftrek
Personal Deductions Persoonlijke aftrekposten
Personal Identification Code  DigiD
Personal Income Tax Return  Aangifte inkomstenbelasting 
Personal Levy Rebate Heffingskorting
Personal Liability  Persoonlijke aansprakelijkheid 
Power of Attorney Volmacht
Preliminary Assessment Voorlopige aanslag 
Preliminary Tax Refund Voorlopige teruggaaf
Premium Income Premie inkomen
Principle of Prudency Voorzichtigheidsbeginsel
Private Unlimited Partnership  Maatschap
Profit Shares Winstbewijzen
Provisional Assessment Voorlopige aanslag 
Public Transport Statement  Openbaarvervoerverklaring
R & D deduction Aftrek speur en ontwikkeling, of "S & O aftrek"
Rebate for Cultural Investments  Korting voor culturele beleggingen 
Rebate for Direct Venture Capital Investments  Korting voor directe beleggingen in durfkapitaal 
Rebate for Social Investments  Korting maatschappelijke beleggingen
Reference Date  Peildatum
Registered Partnership Geregistreerd partnerschap
Regulation for the Avoidance of Double Taxation Regeling ter voorkoming dubbele belasting
Re-investment Reserve Herinvesteringsreserve
Relief for Double Taxation  Tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belasting 
Remission of Income Tax Debts Kwijtschelding van belastingschulden 
Resident Tax Payer  Binnenlands belastingplichtige 
Roll over facility Doorschuiffaciliteit
Salary Slip Loonstrook
Self Employed Deduction  Zelfstandigenaftrek
Self Employed without Personnel Zelfstandige zonder personeel or “ZZP”
Sickness Act  Ziektewet or “ZW”
Single Elderly Rebate  Alleenstaande ouderenkorting
Single Parent Rebate  Alleenstaande-ouderkorting
Small Business Profit Exemption  MKB-winstvrijstelling
Social Investments  Maatschappelijke beleggingen
Social Projects  Maatschappelijk project
Social-ethical Investments  Sociaal-ethische beleggingen
Social-ethical Projects  Sociaal-ethische projecten
Society on Cooperative basis  Vereniging op coöperatieve grondslag
Sole Proprietorship  Eenmanszaak
Sound Business Practice  Goedkoopmansgebruik
Standard Levy Rebate  Standaard heffingskorting
Start-up Deduction in case of Disability  Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
Start-up Losses Aanloopverliezen 
State Maintenance Allowance Bijstandsuitkering
Statute of Limitations Verjaringstermijn
Substantial Shareholding  Aanmerkelijkbelang 
Succession of the Business Bedrijfsopvolging 
Tax  Belasting
Tax Amnesty  Inkeerregeling
Tax Credit  Belastingverrekening 
Tax Deduction for Monumental Buildings Monumentenaftrek 
Tax Deduction for Travel Expenses/Commuting  Reisaftrek
Tax Exempt Investment Institution  Vrijgestelde beleggingsinstelling
Tax Exemption Belastingvrijstelling 
Tax Loss Decree Verliesbeschikking 
Tax pre-payment  Voorheffing
Tax Rate  Belastingtarief 
Tax Registration Number  SoFi-nummer
Tax Regulation for the Netherlands Belasting regeling voor het land Nederland 
Tax Residence  Fiscale woonplaats
Tax Treaty  Belastingverdrag 
Taxable Base for the Box 3 Income Rendementsgrondslag 
Taxable Basis Belastbare grondslag 
Taxable income  Belastbaar inkomen 
The 30%-ruling De 30%-regeling 
Tonnage Tax Regime  Tonnage regeling
Trade Register  Handelsregister 
Travel Administration Kilometeradminsitratie
Travel Cost Reimbursement Reiskostenvergoeding
Travel Expenses  Reiskosten 
Unemployment Act  Werkloosheidswet or “WW”
VAR-profit from Business VAR - onderneming 
VAR- income as Director with a Major Shareholding  VAR-Directeur Groot Aandeelhouder or “VAR-DGA”
VAR- income from a Private Enterprise  VAR-winst uit onderneming or "VAR-wuo”
VAR- income from Employment  VAR-loon
VAR -income from other Labor  VAR-resultaat uit overige werkzaamheid or “VAR-row”
VAR-director Major Shareholder VAR- DGA 
VAR-Statement  Verklaring arbeidsrelatie or "VAR" 
Venture Capital Durfkapitaal
Wage Tax Loonbelasting
Wage Tax Act Wet op de loonbelasting 
Wages  Loon
Withholding Agent  Inhoudingsplichtige 
Withholding Tax  Bronbelasting 
Work in Progress  Onderhanden werk 
Young Disabled Rebate  Jonggehandicaptenkorting

The above information is prepared with utmost care, but it cannot be guaranteed that the rules have not changed since the date of publication or that your personal situation triggers the application of specific rules which deviate from the above. Before you use this information we therefore strongly recommend that you consult us to determine your personal Dutch income tax position.